ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene bepalingen 

Elke overeenkomst wordt bepaald door het ondertekenen van een offerte opgemaakt door Phaest, getekend door Phaest en de klant, voor een welbepaalde en vooraf omschreven opdracht van diensten. 

Elke overeenkomst tussen de klant en Phaest valt onder deze algemene voorwaarden, aangevuld met eventuele specifieke voorwaarden gebonden aan elke specifieke prestatie. 

Phaest zal deze overeenkomst en de daaruitvolgende dienstverlening uitvoeren conform de beste standaarden van het beroep van feestplanner/weddingplanner/ceremoniemeester.

De klant zal met Phaest samenwerken, gedurende de hele duur van de dienstverlening, met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de prestaties zoals omschreven in de offerte en overeenkomst. Ten dien einde zal de klant zonder uitstel, elke verduidelijking nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening verstrekken en zal de klant steeds antwoorden op de eventuele vragen van Phaest. 

 

2. Offerte, overeenkomst en betaling 

Elke offerte wordt opgesteld aan de hand van

a) gekozen pakket (feestplanning/ceremoniemeester) 

b) aanvullingen aan het gekozen pakket op basis van vaste prijzen of uurprijzen in regie

c) verplaatsingskosten per kilometer 

d) extra bezoeken 

e) aangetekende zendingen 

Elke wijziging van de dienstverlening van Phaest zoals omschreven in de offerte zal vooraf aangevraagd moeten worden door de klant en expliciet goedgekeurd worden door Phaest. De klant aanvaardt verder dat elke nieuwe aanvraag de prijs van de dienstverlening van Phaest kan wijzigen. 

De prestaties worden gefactureerd conform aan het tarief vermeld in de offerte. De offertes en facturen worden aangeleverd door Phaest onder papier formaat en/of onder elektronisch formaat. 

Het totale bedrag zoals overeengekomen in de offerte wordt opgesplitst in twee deelfacturen. De eerste factuur betreft het voorschot en is betaalbaar na aanvaarding van de offerte (60%). De tweede deelfactuur moet (40%) moet zijn overgemaakt aan Phaest maximaal twee weken na het eigenlijke event/huwelijksdag. Wanneer de offerte ook zaken betreft die volledig afgehandeld zijn voor het eigenlijke event-huwelijksdag wordt het volledige bedrag van deze onderdelen aangerekend. Betaalde bedragen komen overeen met reeds geleverde diensten en prestaties door Phaest welke zijn verworven na betaling. 

Tenzij anders vermeld in de offerte dienen de facturen binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij niet-betaling van het saldo op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op dit bedrag een interest verschuldigd zijn gelijk aan 1% per maand, tot volledige betaling. Op dit bedrag is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15%. Daarenboven zal, in geval van niet betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum, het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 20%, met een minimum van 75€. 

Bij niet-betaling door de klant behoudt Phaest zich eveneens het recht voor om de verdere dienstverlening op te schorten. Tevens behoudt Phaest zich het recht voor rom bij niet-betaling de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. 

Phaest staat niet in voor betalingen met derden. 


3. Uitvoeringstermijnen 

De overeengekomen termijnen zijn bindend voor zowel de klant als Phaest. Afwijkingen op de afgesproken termijnen zijn slechts mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord tussen klant en Phaest, behoudens in een geval van overmacht zoals voorzien conform artikel 7. 

De klant aanvaardt dat afwijkingen in de uitvoeringstermijnen aanleiding kunnen geven tot een prijsverhoging. Phaest zal een eventuele prijsverhoging steeds vooraf meedelen aan de klant. 

Bij afwijkingen van de uitvoeringstermijn te wijten aan de klant en waarbij de klant Phaest niet vooraf heeft verwittigd, behoudt Phaest zich het recht voor de prijs forfaitair te verhogen met 15%. 

Een niet vooraf gecommuniceerde wijziging van de uitvoeringstermijn kan aanleiding geven tot een niet-uitvoering van de overeenkomst in zijn geheel door de klant of door Phaest. Phaest heeft het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding. 


4. Beëindiging van de overeenkomst 

Iedere partij in de overeenkomst (klant en Phaest) hebben steeds het recht om de overeenkomst op te zeggen. Dit dient steeds te gebeuren door een aangetekende brief met een opzeggingstermijn van ten minste 10 dagen. Conform artikel 3 blijven alle reeds betaalde voorschotten op het moment van opzegging verworven. 

Bij opzegging door de klant, dienen de reeds gepresteerde uren betaald te worden, inclusief een schadevergoeding van 25%. 

Phaest maakt uitdrukkelijk voorbehoud eventuele verdere schade, zoals kosten wegens verbreking van overeenkomsten die aan derden moeten worden betaald integraal op de klant te verhalen. 


5. Overeenkomsten met derden 

Phaest wordt in overeenkomsten met derden telkens beschouwd als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden rechtstreeks gesloten tussen de derde en de klant. In het geval waarin Phaest gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de klant, waartoe de klant door de ondertekening van de offerte onherroepelijk mandaat verstrekt aan Phaest. Op geen enkel moment is Phaest aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de klant en een derde waarbij Phaest heeft bemiddeld. 


6. Verzekering 

De klant verbindt er zich toe een event-/huwelijksverzekering af te sluiten bij een erkende maatschappij naar keuze. Phaest heeft het recht om een bewijs hiervan op elk moment op te vragen. Indien het event/huwelijksfeest door overmacht niet kan doorgaan, welke valt onder de verzekering, heeft Phaest een voorrecht op de door de verzekeringsmaatschappij uit te keren sommen bij niet-betaling van de facturen van Phaest. Indien de klant wenst af te zien van dergelijke verzekering, zijn de onkosten, gekoppeld aan een annexatie, voor eigen rekening van de klant. 

 

7. Overmacht 

Overmacht is een geldige reden om de overeenkomst te beëindigen zonder dat de klant een schadevergoeding kan eisen. Hetzelfde geldt voor de klant, maar Phaest sluit uitdrukkelijk het eindigen van de relatie tussen de partners (de klant) als een geval van overmacht uit. 

Volgende gebeurtenissen worden beschouwd als overmacht: 

- overlijden van één van de huwelijkspartners 

- ziekenhuisopname één van de huwelijkspartners, tenzij deze het gevolg is van een vooraf door de huwelijkspartner gekende medische behandeling of ziekte 

- overlijden of onverwachte ziekenhuisopname van familieleden in de eerste graad van Phaest of één van de huwelijkspartners en/of van de getuigen 

- natuurrampen, oorlogssituaties, oproer en algemene stakingen 

Bij overmacht kunnen reeds betaalde facturen niet herroepen worden. 


8. Klachten 

Klachten dien schriftelijk en per aangetekende brief overgemaakt te worden aan Phaest binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de verstrekte diensten aanvaard te hebben. Bij het ontvangen van een klacht zal Phaest is overleg met de klant een zo geschikt mogelijke oplossing uitwerken. 


9. Toepasselijk recht en bevoegdheid 

De overeenkomst tussen klant en Phaest wordt beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken te Leuven bevoegd. 


10. Privacy 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie

Phaest draagt steeds zorg voor de juiste verwerking van de gegevens hem verstrekt door de klant in overeenstemming met de GDPR van 25.05.2018 van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

De klant geeft de toestemming om foto’s te gebruiken voor commerciële doeleinden. Die zonder de persoonlijke levenssfeer van de klant te benadelen. 

Phaest heeft steeds het recht om gepresteerde diensten en de daaruitvolgende foto’s en of video’s naar buiten te brengen als portfolio materiaal, dit in offertes, website en/of sociale media.